Wolne stanowiska w SC

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym nr: 31288 na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej

Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Radzyniu Podlaskim

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100a
21-300 Radzyń Podlaski

Miejsce wykonywania pracy: Radzyń Podlaski

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100a
21-300 Radzyń Podlaski

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Pełnienie funkcji Kierownika Kancelarii Tajnej KPP w Radzyniu Podlaskim. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą Kancelarii Tajnej.

 2. Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Komendzie oraz sprawowanie nadzoru nad systemem Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji SUŁTeIP – „POUFNE”, SNP oraz nad stanowiskami ODN.

 3. Prowadzenie Składnicy Akt.

 4. Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Komendzie.

 5. Bieżące rozliczanie policjantów i pracowników Komendy z posiadanych dokumentów niejawnych.

 6. Wydawanie zaświadczeń, uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kserokopii dokumentów.


 

Na stanowisku występują następujące warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charaktery pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych (np. telefon, faks, drukarka, niszczarka), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Występują sporadyczne wyjazdy służbowe. Narażenie na kontakt z grzybami pleśniowymi atakującymi stare akta.

 

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KPP w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 100a, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak przystosowanych sanitariatów. W budynku jest winda. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze,

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ,

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,

 • znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

 • stosowanie prawa w praktyce.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne",

 • kserokopia zaświadczeń potwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 • kserokopia zaświadczeń potwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów:

10-08-2018

Miejsce składania dokumentów:

Oferty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia lub sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, w godzinach 7:30-15:30 lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski.
 

Inne informacje:

Techniki i metody selekcji:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

 • test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy - w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 6 kandydatów istnieje możliwość odstąpienia od testu wiedzy,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Złożone dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie w celu wzięcia udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 83 351 22 05 lub 83 351 22 18.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, a następnie zniszczone komisyjnie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: wysokość mnożnika 1,2981 kwoty bazowej.

 

KLAUZULAINFORMACYJNADLAKANDYDATOWDOPRACY.doc

Wzór oświadczenia dla osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej.doc

Metryczka

Data publikacji 27.07.2018
Data modyfikacji 26.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Piotr Mucha KPP Radzyń Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
mł.asp. Piotr Mucha
do góry