skargi i wnioski - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskimi  interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  

1. przez Komendanta Powiatowego Policji lub Jego zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00,

2.  w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

   

  Rejestracją przyjęć interesantów zajmuje się podinsp. Mirosław Piecak, który urzęduje w budynku Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 100a , numery telefonów:                        083 351 22 10; 083 351 22 06; 083 351 22 24; email  skargi.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl  W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

  Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

  Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia).

  Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

Metryczka

Data publikacji 01.06.2009
Data modyfikacji 22.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Łukasiak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Łukasiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Salczyńska
do góry