Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

 Zakres i sposób wykonywania czynności przez WK KPP w Radzyniu Podlaskim opiera się na Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990r z późn. zmianami, przepisach kodeksów karnego i postępowania karnego oraz wielu innych regulacjach prawnych. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć osobę przybyłą do jednostki, także wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową WK KPP w Radzyniu Podlaskim nie jest uprawniony, bądź obowiązany do załatwienia sprawy. W przypadku zawiadomienia o przestępstwie czynności wykonywane są na miejscu, w innych sprawach osoby kierowane są do innych, właściwych do załatwienia sprawy komórek KPP Radzyń Podlaski.

Kontakt z pracownikami Wydziału Kryminalnego KPP w Radzyniu Podlaskim możliwy jest poprzez numery telefonu (083) 351 22 17 lub faxu (083) 351 22 46;

 WYDZIAŁ PREWENCJI

 

Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.

Sprawy do realizacji są wnoszone do Wydziału Prewencji pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Naczelnika Wydziału i przekazywane pracownikom do realizacji.
Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do i z Wydziału podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie. 

 


WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 16.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Łukasiak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Łukasiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Salczyńska
do góry